top of page
Depositphotos_7616741_xl-2015.jpg

עליית הריבית על המשכנתא

בשנה האחרונה אנו עדים לעלייה חדה בריבית על המשכנתאות, עלייה שאיננה מוסברת על ידי עלייה בריבית הריאלית במשק (ריבית בנק ישראל). תופעה זאת מטרידה רבים ונראה שבנק ישראל והמפקח על הבנקים אינם ששים לפתור את הבעיה שכן "בעיה" זו לשיטתם עשויה להוזיל את מחירי הדיור מחד ולשמור על יציבות הבנקים מאידך.

מי שכמובן סובל מהעניין הזה אלו רוכשי דירות המבקשים לקחת משכנתא לקניית דירה ועתידים לשלם מחיר יקר עבורה.

בעיתונים הכלכליים מסבירים לנו שהעליה בריבית על המשכנתאות נובעת מהעלייה בסיכון אותו רואים הבנקים מהלוואות לדיור.
סיכון זה עשוי להיות מוסבר משני גורמים הראשון הוא מהאמונה ששווי הדירות אמור לרדת באופן קיצוני.

ירידה בשווי הדירות עשוי לקרות מגידול קיצוני בהיצע הדירות למכירה. גידול זה עשוי לקרות בכמה תרחישים, כל אחד בנפרד או שילוב  ביניהם:

1. בנייה של עשרות אלפי דירות מעל הביקוש- כרגע אנחנו עוד לא שם.

2. הצעת החוק בדבר מיסוי הדירה השלישית לבעלי דירה שלישית ומעלה יביא למכירת אלפי דירות- עדיין לא מספיק בשביל להרוות את השוק.

3. מיתון קשה במשק שיוביל לפיטורים המוניים שיקשו על הלווים, והבנקים יבקשו לממש את דירותיהם- סכנה זו תמיד מרחפת ולא מאפיינת דווקא את התקופה הזאת.

מאחר וכל התרחישים הללו היו כבר בתקופות קודמות נותרה אפשרות השניה שהבנקים כבר "שבעים" ממשכנתאות וכבר אין ביכולתם לעמוד בתקנות בנק ישראל בדבר הלימות ההון (השארת כסף בצד כנגד כל הלוואה לדיור) ולכן אין הם מעוניינים למכור משכנתאות לכל דורש כבעבר ומורידים את ההיצע למשכנתאות ע"י העלאת הרביות כך שרק מי שנואש ומוכן לשלם את המחיר היקר(ששווה לבנק כנגד אותה הלימות הון) יקנה את המשכנתא.

bottom of page