top of page
Depositphotos_7616741_xl-2015.jpg

נטילת משכנתא בריבית נמוכה

בנטילת משכנתא בסביבת ריבית נמוכה ישנם יתרונות בולטים אך גם סיכונים סמויים.

בעיתונות, באתרי חדשות ובערוצי הטלוויזיה התקיימו לאחרונה כתבות בדבר מִחזור משכנתא בעת הזאת, כאשר הריבית של בנק ישראל בשפל של רבע אחוז.

בכל אותן כתבות ממליצים המומחים על מחזור משכנתא, זאת מאחר שפונטציאל החיסכון גבוה מאוד וכך ניתן לקבל את מסלולי המשכנתא בריביות נמוכות מבעבר.

הם צודקים, אכן ניתן לקבל ריביות נמוכות יותר, אך צריך לדעת איך לפצל את תמהיל המשכנתא כך שעלייה עתידית בריבית לא תעלה לנו את התשלומים החודשיים.

המלצה זו נכונה בעיקר כשמדובר במסלולים עם ריבית משתנה (כגון פריים, ומשתנות כל תקופה למיניהם).

כשלוקחים הלוואה בריבית משתנה חשוב לשים לב למרווח בין ריבית הבסיס לריבית בפועל.

ריבית הבסיס זהו מרכיב אובייקטיבי (עפ"י הנחיות בנק ישראל) ממנו הבנק לוקח מרווח כלפי מעלה או כלפי מטה. לדוגמה: ריבית בנק ישראל, ריבית הפריים, תשואה על אג"ח ממשלתי לתקופה וכדומה.

אם המרכיב האובייקטיבי הוא ריבית בנק ישראל למשל, אז צריך להקפיד שהמרווח ממנו (כלפי מעלה) יהיה נמוך יותר מהמרווח (כלפי מטה) של מסלול בריבית פריים, אחרת כדאי בדרך כלל לוותר על כך.

 

ניקח דוגמה מספרית להמחשת הנושא בשני מסלולים:

1. מסלול בריבית פריים עם מרווח כלפי מטה של 0.9 (נכון לכתיבת המאמר התוצאה היא 0.85%).

2. משתנה כל שנה צמודה למדד עם ריבית בסיס של בנק ישראל עם מרווח כלפי מעלה של 0.6 (נכון לכתיבת המאמר התוצאה היא 0.85%).

בדוגמה זו ברור שנוותר על מסלול בריבית משתנה מכיוון שהוא צמוד למדד. על כן נבחר במסלול מספר 1.

אם מסלול מספר 2 לא היה צמוד למדד אז היה כדאי לקחת אותו כי הוא קבוע לשנה ולא יכול להשתנות לאחר תקופה קצרה.

 

את החישוב ניתן לעשות באמצעות מחשבון משכנתא מושלם ראה הרחבה "מהו מחשבון משכנתא".

bottom of page