top of page
Depositphotos_7616741_xl-2015.jpg

מגבלות בנק ישראל

בספטמבר 2013 נכנסו לתוקף הגבלות חדשות של בנק ישראל אשר מטרתן היא לצנן את שוק הדיור ע"י הגבלת הקריטריונים לאישור הלוואות לדיור:

 

הגבלה על שיעור החזר מההכנסה
 

1. בנק למשכנתאות לא יאשר משכנתא שההחזר החודשי בגינה גבוה ב50% מהכנסות הלווה.

2. בנוסף, במקרה בו משכנתא בה שיעור ההחזר מסך ההכנסות גבוה מ40%, יש להקצות להלוואה משקל סיכון של 100%- כלומר הריביות יהיו פחות טובות

(גבוהות מהממוצע להלוואה לדומה עם אחוז החזר נמוך מ40%).

הגבלה על חלק ההלוואה בריבית משתנה

 

1. היחס בין חלק ההלוואה לדיור בריבית משתנה לבין סך ההלוואה אינו גבוה מ66%.

2. היחס בין חלק השהלוואה לדיור בריבית משתנה: הנושא ריבית שעשויה להשתנות (פריים, משתנה כל שנה ועוד) במהלך תקופה קצרה מחמש שנים ממועד אישור ההלוואה לבין סך ההלוואה, אינו יעלה על שליש מסך ההלוואה. 

יישום מגבלות על מחזורים

 

בנק למשכנתאות לא יאשר מחזור משכנתא אשר יגרום לחריגה ברמת הסיכון מהתנאים המקוריים של המשכנתא המקורית. במקרה בו ההלוואה המקורית היתה בסיכון גבוה מהמגבלות שתוארו לעיל, כלומר אם במשכנתא המקורית היה לי חלק של 50% בפריים אזי גם בעת מחזור אוכל לשמור על יחס כזה אך לא אוכל לחרוג ממנו.

 

במקרה שרמת הסיכון של המשכנתא המקורית היתה נמוכה יותר מהקריטריונים לעיל, כמו במקרה שהמשכנתא הקודמת היתה כולה קבועה צמודה למדד, אזי במחזור משכנתא ניתן יהיה להגדיל את רמת הסיכון עד לקריטריונים החדשים של בנק ישראל שתוארו לעיל.

בפרקטיקה הבנקים בדרך כלל מורידים את רמת הסיכון אף שלא מחויבים לכך ע"פ התקנות.

 

אשף המשכנתאות בונה את התמהיל האופטימלי בכפוף למגבלות של בנק ישראל.

bottom of page